УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

ОПШТИ УСЛОВИ И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА www.citulje.novosti.rs

* У циљу информисања јавности путем дневног листа „Вечерње новости“ портал www.citulje.novosti.rs омогућава корисницима предају читуља, помена и изјава захвалности.

* Општим условима регулишу се међусобна права и обавезе Пружаоца услуге (Компанија Новости а. д. Београд, Трг Николе Пашића 7, Београд) и Корисника услуге поводом објаве читуља, помена и изјава захвалности у дневном листу „Вечерње новости“.

* Свако коришћење ове странице на којој су садржани општи услови истовремено значи прихватање услова у погледу међусобних права и обавеза поводом наручивања услуга у складу са општим условима. Садржај портала www.citulje.novosti.rs представља творевину аутора подложну заштити ауторских и сродних права у складу са прописима.

* Писмо које се користи у читуљама, поменима и изјавама захвалности је искључиво ћирилица (изузев у случају када је неопходно одређена имена, презимена и појмове објавити латиницом).

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГА

Прихватањем ових општих услова

КОРИСНИК УСЛУГА:

* потврђује да садржај који доставља Пружаоцу услуга ради објављивања није супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим односним позитивним прописима Р. Србије, односно да исти није штетне или претеће природе, да у целости или у делу није узнемирујући, увредљив или клеветнички, да нема сврху вређања или омаловажавања трећих лица, да се истим не крше ауторска или сродна права трећих лица територијално неограничено. У супротном, Пружалац услуга задржава право на судску заштиту и пуну накнаду штете од Корисника услуга;

* потврђује да је садржај који доставља Пружаоцу услуга у свему тачан, потпун и поуздан;

* потврђује да је особа блиска покојнику, или јавно предузеће које обавља погребне услуге;

* обавезује се да се приликом уговарања услуге коришћења објаве читуља уредно региструје и тачно, потпуно и поуздано унесе тражене податке у електронском обрасцу за регистрацију;

* сноси пуну одговорност у случају објаве неистинитих огласа у вези са оглашавањем смрти особе која није преминула, а сви евентуални спорови који настану из односа Корисника услуга и трећег лица на које се објављени садржај односи решавају се између ових особа;

* даје свој пристанак да Пружалац услуга може администрирати и чувати податке добијене од стране Корисника услуга, укључујући имејл адресу и податке о приступу и коришћењу веб странице www.citulje.novosti.rs. Прихватањем ових општих услова Корисник услуга се обавезује и потврђује Изјаву да испуњен образац сагласности у погледу објаве, обраде, чувања и администрирања података који подлежу регулативи Закона о заштити података о личности достави електронском поштом Пружаоцу услуга.

*да изврши плаћање поруџбине за објаву, при чему ће објава бити објављена у дневном листу „Вечерње новости“.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

* обавезује се да објави садржај достављен од стране Корисника услуга;

* обавезује се да пружи помоћ Кориснику услуга уколико је неопходна помоћ у вези са попуњавањем образаца и поља на порталу www.citulje.novosti.rs;

*овлашћује се да изврши само оне измене које се односе на очигледне грешке у писању или правопису, али задржава право да ускрати објаву садржаја достављеног од стране Корисника услуга уколико исти није тачан, потпун и поуздан, уколико је супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим позитивним прописима Р. Србије, односно уколико је штетан, претећи, садржи узнемирујуће, увредљиве или клеветничке поруке, уколико је његова сврха вређање или омаловажавање трећих лица, или уколико се њиме крше ауторска или сродна права трећих лица, односно уколико постоји сумња у кршење ових права. У том случају Пружалац услуга задржава и право да такав садржај уклони;

* овлашћује се да у случају сумње у тачност, потпуност или поузданост достављеног садржаја исти може проверити путем јавног предузећа за погребне услуге, без откривања других података у складу са Законом о заштити података о личности;

* обавезује се да савесно управља подацима које добије од Корисника услуга, а који се односе на преминуло лице и на Корисника услуга, и исте ће чувати на посебном евиденционом листу у складу са Законом о заштити података о личности;

* обавезује се да приватност Корисника услуга у складу са прописима чува у тајности. Пружалац услуга се обавезује да податке које добије од Корисника услуга на одговарајући начин заштити од неовлашћеног приступа, злоупотреба, промена, као и да добијене податке неће ни на који начин учинити доступним било ком трећем лицу, изузев уколико је то неопходно услед одлуке суда или обавезујућег акта судског или другог надлежног државног органа, уз посебну писмену сагласност Корисника услуга на кога се односе подаци, у складу са Законом о заштити података о личности, када је то неопходно ради заштите права, имовине или безбедности грађана;

* да изврши објаву у свему према садржини коју је непосредно добио од Корисника услуга. Све објаве послате до 12 часова, уколико су у потпуности саобразне овим условима и позитивним прописима Р. Србије, биће објављене у дневном листу „Вечерње новости“ за наредни дан. Објаве послате након 12 часова најраније могу бити објављене у дневном листу „Вечерње новости“ за следећи наредни дан;

* трансфер података путем интернета, информатичка инфраструктура и опрема Корисника услуга нису под утицајем Пружаоца услуга, који не сноси одговорност за немогућност приступа интернет мрежи од стране Корисника услуга, прекид интернет конекције, или потребну брзину преноса података путем интернет мреже;

* задржава право измене општих услова садржаних на порталу www.citulje.novosti.rs и у том случају ће исти бити јасно назначени на самом порталу без претходне сагласности или одобрења Корисника услуга, односно трећих лица која ће о тим изменама бити јасно информисана;

ПОДАЦИ О ПЛАЋАЊУ

НАЧИН ПЛАЋАЊА

* Плаћање објаве у дневном листу „Вечерње новости“ путем портала www.citulje.novosti.rs могуће је извршити и путем платних картица:

* илустровати све платне картице које могу да се користе у сврху онлине плаћања

* Ваша средства после обављене трансакције резервисана су на рачуну све док наш оператер не провери комплетан садржај Ваше огласне поруке. Тек након тога добићете одговор о прихватању или одбијању Ваше огласне поруке.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

* Цене и начин плаћања одређени су ценовником Пружаоца услуга важећим на дан уплате. Уплаћену и активирану објаву корисник услуге не може опозвати. Пружалац услуге је овлашћен да мења ценовник услуге коришћења без претходне најаве, и обавезан је да га објави онлајн и учини доступним на уобичајен начин. Измене ценовника, промене пакета или акциони попусти не примењују се на већ плаћене објаве.

ИЗЈАВА О КОНВЕРЗИЈИ

* Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА

* У случају неопходности повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Компанија Новости а. д. Београд је у обавези да повраћај врши искључиво преко Виса, ЕЦ/МЦ, Маестро American Express и DinaCard метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

ПОСТУПАК РЕКЛАМАЦИЈЕ

* Наручилац може да поднесе рекламацију и то за:

1. грешку у тексту (насталу као неслагање између текста који је предао наручилац и оног објављеног у новинама),
2. погрешан формат,
3. необјављивање огласне поруке,
4. погрешан датум објаве,
5. погрешно издање,
6. погрешан верски симбол или необјављивање одређеног верског симбола,
7. погрешну фотографију,
8. погрешну одредницу (читуља, помен, изјава захвалности).

* Рекламација се подноси на број телефона , или у писаној форми на имејл citulje@novosti.rs

* Рок за давање информације на поднету рекламацију је 7 (седам) дана од дана подношења, а рок за решавање рекламације је до 15 (петнаест) дана од дана подношења.

* Уколико се утврди оправданост рекламације, наручиоцу се може понудити објава нове огласне поруке у висини уплаћеног износа или враћање уплаћеног новца. Подносилац рекламације је дужан да изабере да ли жели да му се врати новац или да се понови објава огласне поруке. Уколико се подносилац рекламације одлучи за повраћај новца, исти ће му бити враћен на рачун банке са ког је платио.

СПОРОВИ И ПРАВО ПРИМЕНЕ

* Сваки евентуални спор или неспоразум ће бити предмет настојања решавања мирним путем. У случају немогућности да буде решен мирним путем, предвиђена је надлежност суда у Београду, Р. Србија.

КОМПАНИЈА НОВОСТИ а. д. БЕОГРАД
Трг Николе Пашића 7, Београд

Ова веб апликација користи колачиће како би вам обезбедили најбољу могућу услугу. Додатне информације можете наћи на страници Политика колачића.

Прихвати