USLOVI KORIŠĆENjA

OPŠTI USLOVI I USLOVI KORIŠĆENjA PORTALA www.citulje.novosti.rs

* U cilju informisanja javnosti putem dnevnog lista „Večernje novosti“ portal www.citulje.novosti.rs omogućava korisnicima predaju čitulja, pomena i izjava zahvalnosti.

* Opštim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze Pružaoca usluge (Kompanija Novosti a. d. Beograd, Trg Nikole Pašića 7, Beograd) i Korisnika usluge povodom objave čitulja, pomena i izjava zahvalnosti u dnevnom listu „Večernje novosti“.

* Svako korišćenje ove stranice na kojoj su sadržani opšti uslovi istovremeno znači prihvatanje uslova u pogledu međusobnih prava i obaveza povodom naručivanja usluga u skladu sa opštim uslovima. Sadržaj portala www.citulje.novosti.rs predstavlja tvorevinu autora podložnu zaštiti autorskih i srodnih prava u skladu sa propisima.

* Pismo koje se koristi u čituljama, pomenima i izjavama zahvalnosti je isključivo ćirilica (izuzev u slučaju kada je neophodno određena imena, prezimena i pojmove objaviti latinicom).

PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA

Prihvatanjem ovih opštih uslova

KORISNIK USLUGA:

* potvrđuje da sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga radi objavljivanja nije suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim odnosnim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno da isti nije štetne ili preteće prirode, da u celosti ili u delu nije uznemirujući, uvredljiv ili klevetnički, da nema svrhu vređanja ili omalovažavanja trećih lica, da se istim ne krše autorska ili srodna prava trećih lica teritorijalno neograničeno. U suprotnom, Pružalac usluga zadržava pravo na sudsku zaštitu i punu naknadu štete od Korisnika usluga;

* potvrđuje da je sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i pouzdan;

* potvrđuje da je osoba bliska pokojniku, ili javno preduzeće koje obavlja pogrebne usluge;

* obavezuje se da se prilikom ugovaranja usluge korišćenja objave čitulja uredno registruje i tačno, potpuno i pouzdano unese tražene podatke u elektronskom obrascu za registraciju;

* snosi punu odgovornost u slučaju objave neistinitih oglasa u vezi sa oglašavanjem smrti osobe koja nije preminula, a svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa Korisnika usluga i trećeg lica na koje se objavljeni sadržaj odnosi rešavaju se između ovih osoba;

* daje svoj pristanak da Pružalac usluga može administrirati i čuvati podatke dobijene od strane Korisnika usluga, uključujući imejl adresu i podatke o pristupu i korišćenju veb stranice www.citulje.novosti.rs. Prihvatanjem ovih opštih uslova Korisnik usluga se obavezuje i potvrđuje Izjavu da ispunjen obrazac saglasnosti u pogledu objave, obrade, čuvanja i administriranja podataka koji podležu regulativi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dostavi elektronskom poštom Pružaocu usluga.

*da izvrši plaćanje porudžbine za objavu, pri čemu će objava biti objavljena u dnevnom listu „Večernje novosti“.

PRUŽALAC USLUGA:

* obavezuje se da objavi sadržaj dostavljen od strane Korisnika usluga;

* obavezuje se da pruži pomoć Korisniku usluga ukoliko je neophodna pomoć u vezi sa popunjavanjem obrazaca i polja na portalu www.citulje.novosti.rs;

*ovlašćuje se da izvrši samo one izmene koje se odnose na očigledne greške u pisanju ili pravopisu, ali zadržava pravo da uskrati objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga ukoliko isti nije tačan, potpun i pouzdan, ukoliko je suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno ukoliko je štetan, preteći, sadrži uznemirujuće, uvredljive ili klevetničke poruke, ukoliko je njegova svrha vređanje ili omalovažavanje trećih lica, ili ukoliko se njime krše autorska ili srodna prava trećih lica, odnosno ukoliko postoji sumnja u kršenje ovih prava. U tom slučaju Pružalac usluga zadržava i pravo da takav sadržaj ukloni;

* ovlašćuje se da u slučaju sumnje u tačnost, potpunost ili pouzdanost dostavljenog sadržaja isti može proveriti putem javnog preduzeća za pogrebne usluge, bez otkrivanja drugih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;

* obavezuje se da savesno upravlja podacima koje dobije od Korisnika usluga, a koji se odnose na preminulo lice i na Korisnika usluga, i iste će čuvati na posebnom evidencionom listu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;

* obavezuje se da privatnost Korisnika usluga u skladu sa propisima čuva u tajnosti. Pružalac usluga se obavezuje da podatke koje dobije od Korisnika usluga na odgovarajući način zaštiti od neovlašćenog pristupa, zloupotreba, promena, kao i da dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog nadležnog državnog organa, uz posebnu pismenu saglasnost Korisnika usluga na koga se odnose podaci, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada je to neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti građana;

* da izvrši objavu u svemu prema sadržini koju je neposredno dobio od Korisnika usluga. Sve objave poslate do 12 časova, ukoliko su u potpunosti saobrazne ovim uslovima i pozitivnim propisima R. Srbije, biće objavljene u dnevnom listu „Večernje novosti“ za naredni dan. Objave poslate nakon 12 časova najranije mogu biti objavljene u dnevnom listu „Večernje novosti“ za sledeći naredni dan;

* transfer podataka putem interneta, informatička infrastruktura i oprema Korisnika usluga nisu pod uticajem Pružaoca usluga, koji ne snosi odgovornost za nemogućnost pristupa internet mreži od strane Korisnika usluga, prekid internet konekcije, ili potrebnu brzinu prenosa podataka putem internet mreže;

* zadržava pravo izmene opštih uslova sadržanih na portalu www.citulje.novosti.rs i u tom slučaju će isti biti jasno naznačeni na samom portalu bez prethodne saglasnosti ili odobrenja Korisnika usluga, odnosno trećih lica koja će o tim izmenama biti jasno informisana;

PODACI O PLAĆANjU

NAČIN PLAĆANjA

* Plaćanje objave u dnevnom listu „Večernje novosti“ putem portala www.citulje.novosti.rs moguće je izvršiti i putem platnih kartica:

* ilustrovati sve platne kartice koje mogu da se koriste u svrhu online plaćanja

* Vaša sredstva posle obavljene transakcije rezervisana su na računu sve dok naš operater ne proveri kompletan sadržaj Vaše oglasne poruke. Tek nakon toga dobićete odgovor o prihvatanju ili odbijanju Vaše oglasne poruke.

CENE I NAČIN PLAĆANjA

* Cene i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećim na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu korisnik usluge ne može opozvati. Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi onlajn i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.

IZJAVA O KONVERZIJI

* Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

* U slučaju neophodnosti povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija Novosti a. d. Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko Visa, EC/MC, Maestro American Express i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

POSTUPAK REKLAMACIJE

* Naručilac može da podnese reklamaciju i to za:

1. grešku u tekstu (nastalu kao neslaganje između teksta koji je predao naručilac i onog objavljenog u novinama),
2. pogrešan format,
3. neobjavljivanje oglasne poruke,
4. pogrešan datum objave,
5. pogrešno izdanje,
6. pogrešan verski simbol ili neobjavljivanje određenog verskog simbola,
7. pogrešnu fotografiju,
8. pogrešnu odrednicu (čitulja, pomen, izjava zahvalnosti).

* Reklamacija se podnosi na broj telefona , ili u pisanoj formi na imejl citulje@novosti.rs

* Rok za davanje informacije na podnetu reklamaciju je 7 (sedam) dana od dana podnošenja, a rok za rešavanje reklamacije je do 15 (petnaest) dana od dana podnošenja.

* Ukoliko se utvrdi opravdanost reklamacije, naručiocu se može ponuditi objava nove oglasne poruke u visini uplaćenog iznosa ili vraćanje uplaćenog novca. Podnosilac reklamacije je dužan da izabere da li želi da mu se vrati novac ili da se ponovi objava oglasne poruke. Ukoliko se podnosilac reklamacije odluči za povraćaj novca, isti će mu biti vraćen na račun banke sa kog je platio.

SPOROVI I PRAVO PRIMENE

* Svaki eventualni spor ili nesporazum će biti predmet nastojanja rešavanja mirnim putem. U slučaju nemogućnosti da bude rešen mirnim putem, predviđena je nadležnost suda u Beogradu, R. Srbija.

KOMPANIJA NOVOSTI a. d. BEOGRAD
Trg Nikole Pašića 7, Beograd

Ova veb aplikacija koristi kolačiće kako bi vam obezbedili najbolju moguću uslugu. Dodatne informacije možete naći na stranici Politika kolačića.

Prihvati